گاید سوپاپ زانتیا ـ گیت سوپاپ زانتیا

گیت سوپاپ زانتیا با آلیاژ فسفر برنز و ضمانت یکساله